Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies


Tuto internetovou stránku (dále jen „Stránku“) provozuje společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, IČO: 25629646 (dále jen „společnost Teva“ nebo
„společnost“) a její přidružené společnosti. Seznam všech přidružených společností společnosti Teva
lze najít na stránce: http://www.tevapharm.com.
Na společnost Teva se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje prostřednictvím osobních
zájmen „my“, „nás“ a „naše“ (v příslušném gramatickém tvaru).

 1. Rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů a používaní souborů cookies
 2. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje získávané
  prostřednictvím Stránky. Popisuje se v něm způsob používání vašich osobních údajů a také
  vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů, včetně práva na namítání vůči některým
  aspektům zpracovávaní, které provádíme. Více informací o svých právech a způsobu jejich
  uplatňování najdete v části „Způsob uchovávaní vašich údajů a vaše práva“.
 3. Obsahem naší Stránky mohou být i odkazy na jiné internetové stránky, na které nemáme žádný
  dosah. Společnost Teva neodpovídá za zásady upravující ochranu osobních údajů, nebo
  příslušné postupy na jiných internetových stránkách. Můžeme odkazovat i na jiné stránky, které
  provozuje společnost Teva, nebo její přidružené společnosti a které uplatňují v oblasti ochrany
  osobních údajů samostatné zásady zpracování osobních údajů. V případě přístupu na tyto
  internetové stránky prostřednictvím naší Stránky byste se měl/a obeznámit se zásadami
  ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, umožní vám to porozumět, jak vaše
  osobní údaje získávají, používají a sdílejí.
 4. Jak vaše osobní údaje používáme
  Získávané osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 5. abychom s vaším souhlasem:
  a) poskytovali informace o produktech, aktivitách a službách společnosti Teva
  b) reagovali na vaše otázky a jinou korespondenci, kterou uskutečníte prostřednictvím této Stránky
  c) umísťovali soubory cookies a podobné technologie, jak je popsáno dále
 6. sledování našich oprávněných zájmů, a to zejména:
  a) vnitřní administrativní účely skupiny Teva
  b) analýza používání naší stránky v zájmu průběžného zlepšování jejího obsahu a vyhodnocování
  její návštěvnosti
  c) optimalizace naší stránky i komunikace s vámi podle vašich potřeb
  d) určování a uplatňování právních nároků
 7. plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy
 8. abychom vyhověli zákonným a regulačním požadavkům, požadavkům v oblasti
  farmakovigilance a požadavkům na soulad s právními předpisy, zejména abychom dokázali
  reagovat na žádosti o informace přicházející od státních orgánů.
 9. Sdílení vašich osobních údajů
  Společnost může vaše osobní údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím příjemců (ve všech
  případech pouze pokud to je nutné k plnění jejich funkcí):
 10. našemu personálu (včetně zaměstnanců a externích konzultantů), odborným poradcům a
  zástupcům;
 11. jiným oddělením a společnostem v rámci skupiny Teva na celém světě;
 12. dodavatelům služeb, kteří vaše osobní údaje pro společnost Teva zpracovávají a kteří jsou
  vázáni smluvní povinností zacházet s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a s povinností
  jejich přiměřené ochrany;
 13. kupujícím, nebo potenciálním kupujícím nabývajícím podnik společnosti Teva, nebo jeho část
  (a jejich odborným poradcům) a
 14. státním orgánům, regulačním úřadům a orgánům činným v trestním řízení, jak to je nutné pro
  výše uvedené účely, jak to ukládá zákon, nebo pokud to je nutné v zájmu ochrany našich
  oprávněných zájmů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 15. Soubory cookies a podobné technologie pro sledování návštěvnosti stránek
  Používání souborů cookies na Stránce
 16. Společnost Teva, spolupracující třetí strany a nezávislé analytické společnosti používají
  soubory cookies k získávání informací o vás a k ukládání vašich preferencí v online prostředí.
  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě vaší
  návštěvy stránky ukládají ve vašem zařízení. Při vaší další návštěvě se tyto soubory odesílají
  zpět na stránku; je to užitečné, protože to stránce umožňuje rozeznání vašeho zařízení. Více
  informací o souborech cookies najdete zde: www.allaboutcookies.org.
 17. Společnost Teva, spolupracující třetí strany a nezávislé analytické společnosti používají na
  Stránce tyto kategorie souborů cookies:
  a) Kategorie 1: Nevyhnutně nutné soubory cookies Tyto soubory cookies mají zásadní význam,
  protože vám umožňují pohyb po Stránce a využívání jejích vlastností/možností.
  b) Kategorie 2: Soubory cookies sledující používání stránky (tzv. ‚performance cookies‘) Tento typ
  souborů cookies získává informace o způsobu, jakým lidé používají Stránku. Společnost Teva,
  spolupracující třetí strany a nezávislé analytické společnosti například využívají tuto kategorii
  souborů cookies, protože jim pomáhají porozumět způsobu, jakým zákazníci na Stránky
  přicházejí a jak se po nich pohybují; pomáhají nám také při zvýrazňování oblastí, které by bylo
  možné ještě zlepšit – například navigaci, uživatelský komfort nebo marketingové kampaně.
  Všechny informace, které tyto soubory cookies získávají, se agregují, čímž se také anonymizují.
  Používají se výhradně za účelem zlepšování fungování Stránky.
  c) Kategorie 3: Soubory cookies zabezpečující funkčnost (tzv. ‚functionality cookies‘) Tyto typy
  souborů cookies si pamatují vaše volby (např. volbu jazyka). Mohou vám potom při používání
  Stránky zabezpečit komfort podle vašich voleb a další návštěvy už přizpůsobovat vašim
  preferencím. Informace, které tento typ souborů cookies získává, lze anonymizovat a vaši
  aktivitu při pohybu na jiných stránkách sledovat nedokážou.
  d) Kategorie 5: Soubory cookie pro analytiku Informace shromážděné pomocí těchto souborů
  cookie se používají k lepšímu pochopení návštěvníků Stránky společnosti Teva a jejich způsobu
  zacházení se Stránkou. Všechny informace jsou anonymní, monitorují pouze trendy, jako je
  například řetězec kliknutí uživatelů. Informace zadávané uživatelem, které vyžadují aktivní
  přihlášení uživatele, se používají k zasílání požadovaných informací, jako jsou informace o
  produktu, finanční informace a informace o pracovním místě.
 18. Pokud si přejete odstranit některé soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení uložené,
  postupujte podle návodu v nastaveních svého internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o
  způsobu vyhledání souboru, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.
 19. Informace o odstraňování nebo omezovaní souborů cookies lze najít i na adrese
  www.allaboutcookies.org. Dovolujeme si však upozornit, že odstraněním našich souborů
  cookies (nebo zakázáním jejich budoucího ukládání) se připravíte o přístup k některým
  oblastem, nebo vlastnostem a funkcionalitám naší Stránky.
 20. Způsob uchovávání vašich údajů a vaše práva
 21. Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich
  osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů
  může mít dopad na naši schopnost řádně poskytovat služby, zboží, řádně plnit smluvní
  povinnosti [případně zřídit Váš uživatelský účet].
 22. Pokud není v těchto Zásadách uvedeno jinak, uchováváme všechny informace, které se týkají
  vaší interakce se společností Teva. Údaje uchováváme po dobu dvou let, nebo v souladu s
  příslušnou legislativou po dobu nevyhnutně nutnou k dosažení výše uvedených účelů.
 23. Ve smyslu příslušných právních předpisů můžete mít právo požádat společnost Teva o kopii
  svých osobních údajů, které tato uchovává, o jejich opravu, výmaz nebo o omezení způsobu
  jejich zpracování, nebo nás můžete požádat o přenos některých z těchto údajů do jiné
  organizace. Můžete mít také práva namítat proti určitému zpracování. Tato práva mohou být v
  určitých situacích omezená – například když prokážeme, že zpracování vašich osobních údajů
  nám ukládá zákon.
 24. Pokud jste ke zpracování svých osobních údajů udělil/a souhlas, smíte jej kdykoli odvolat.
 25. Kontaktujte nás se žádostí o výkon kteréhokoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními
  údaji. Pokud žijete v Evropě, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu
  EUprivacy@tevaEU.com. Pokud žijete v jiném regionu, kontaktujte nás prosím na
  IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.
 26. Doufáme, že jsme uspokojili veškeré otázky, které byste měl/a ohledně způsobu, jakým
  zpracováváme vaše osobní údaje. V případě jakýchkoli obav souvisejících se způsobem, jakým
  vaše osobní údaje zpracováváme, se obracejte na oddělení společnosti Teva, které odpovídá
  za ochranu osobních údajů (Data Protection Office) na výše uvedené e-mailové adrese. V
  případě obav, které se nepovedlo vyřešit tímto způsobem, máte též právo podat stížnost na
  orgán pověřený dohledem nad ochranou osobních údajů v místě svého bydliště, pracoviště
  nebo v místě, kde si myslíte, že k porušení zásad ochrany osobních údajů došlo.
 27. Přenosy údajů
 28. Společnost Teva podniká v mnoha zemích na celém světě a vaše osobní údaje bude přenášet
  i do zahraničí, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor a zemí, které neposkytují
  dostatečnou míru ochrany osobních údajů podle standardů EHP, včetně Izraele a USA. Přenos
  osobních údajů do Izraele se uskutečňuje na základě rozhodnutí Evropské komise o
  přiměřenosti ochrany osobních údajů v Izraeli. Při přeshraničním přenosu vašich údajů do jiných
  zemí mimo EHP, společnost Teva používá standardní smluvní doložky, jak je schválila
  Evropská komise nebo ekvivalentní povahy na základě příslušných právních předpisů na
  ochranu osobních údajů. Informace k těmto opatřením si můžete vyžádat od společnosti Teva
  prostřednictvím e-mailu na adrese: EUprivacy@tevaEU.com.
 29. Údaje shromažďované pomocí souborů cookie pro analytiku jsou uchovávány společností
  Google. Čtěte více o zásadách ochrany soukromí společnosti Google.
 30. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů
 31. V případě jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů a používaní souborů
  cookies uveřejní společnost Teva na této stránce její aktuální znění. Při pravidelných
  návštěvách Stránky proto budete v každé chvíli vědět, jaké informace/údaje získáváme, jak je
  společnost Teva používá a na základě jakých okolností je případně sdílíme s třetími stranami.
  Datum účinnosti: 20. 01. 2021